Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Just Garden en u, de klant. Just Garden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70125392.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Just Garden producten/diensten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.

3. Uw voorwaarden gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.

5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?
1. Alle aanbiedingen van Just Garden zijn vrijblijvend en gelden 14 dagen, tenzij op de prijsopgave een andere termijn of datum is vermeld.

2. Wanneer u akkoord gaat met een prijsopgave, ontvangt u van Just Garden een (schriftelijke) bevestiging. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de schriftelijke bevestiging of doordat feitelijk wordt begonnen met de werkzaamheden door Just Garden.

3. Maten, gewichten, afbeeldingen, tekeningen, technische en/of chemische specificaties, soort, hoeveelheid, samenstelling en kwaliteit, opgenomen in de aanbieding, zijn bij benadering.

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?
1. Just Garden zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en mag hiervoor gebruik maken van derden.

2. Just Garden mag bestelde zaken in gedeelten leveren.

3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. Indien Just Garden niet levert binnen de afgesproken termijn, moet u Just Garden schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 30 dagen geven om alsnog na te komen. Just Garden kan pas in verzuim komen te verkeren na ommekomst van voornoemde termijn.

4. Afspraken of overeenkomsten met medewerkers en ingeschakelde derden binden Just Garden niet, tenzij deze afspraken of overeenkomsten schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.

5. Just Garden hoeft de door u verstrekte informatie alleen globaal te toetsen en dan alleen aan de normen binnen het vakgebied van Just Garden.

6. Het risico van de producten gaat over van Just Garden op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen.

7. Materialen benodigd voor het uitvoeren van de levering, waaronder pallets en alle soorten emballage, blijven te allen tijde eigendom van Just Garden. Enkel met schriftelijke goedkeuring van Just Garden is palletruil mogelijk. 

Hovenierswerkzaamheden
8. U bent verplicht om de diensten van Just Garden af te nemen op het moment dat Just Garden de diensten bij u aanbiedt. Indien u de afname van de diensten weigert mag Just Garden de overeenkomst ontbinden. Producten worden voor uw risico opgeslagen door Just Garden. De door Just Garden gemaakte kosten en de eventuele schade, waaronder inkomstenderving en opslagkosten, die in dit geval voor Just Garden ontstaan, worden bij u in rekening gebracht dan wel op u verhaald. 

Houtbewerking
9. De producten worden door Just Garden bij u afgeleverd en gemonteerd op het door u doorgegeven adres, tenzij in de overeenkomst anders wordt overeengekomen. U moet ervoor zorgen dat de plaatsen waar Just Garden de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.

10. Indien de producten worden bezorgd en gemonteerd, moet u de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door Just Garden. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.

11. Indien overeengekomen is dat u de producten ophaalt, moet u de producten afnemen op het moment dat Just Garden aangeeft dat ze opgehaald kunnen worden. Als u de producten – na sommatie tot afname – na acht dagen nog steeds niet opgehaald heeft, dan mag Just Garden de producten aan een ander verkopen of voor uw risico opslaan. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd. Just Garden mag in dit geval de overeenkomst ontbinden. 

12. Materialen benodigd voor het uitvoeren van de levering, waaronder pallets en alle soorten emballage, blijven te allen tijde eigendom van Just Garden. Enkel met schriftelijke goedkeuring van Just Garden is palletruil mogelijk.

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen?
1. U bent verplicht Just Garden te informeren over de ligging van kabels, leidingen, brokstukken, bodemverontreiniging e.d. alles in de ruimste zin des woords. 

2. Indien asbest wordt aangetroffen tijdens de werkzaamheden, de grond of het water een te hoog pfas-gehalte heeft volgens de op dat moment geldende norm of brokstukken met een doorsnee van meer dan 50 cm worden aangetroffen, worden de werkzaamheden opgeschort. De werkzaamheden worden pas weer hervat op het moment dat voornoemde uit de grond is verwijderd. De (extra) kosten die gemaakt moeten worden voor asbestsanering (door een extern bedrijf), het reinigen of afvoeren van pfas-grond, het verwijderen van brokstukken en het herstellen van overige bodemverontreiniging, komen voor uw rekening. Just Garden is niet aansprakelijk voor schade die u mocht lijden in verband met de staking van de werkzaamheden. 

3. U bent verplicht om geleverde producten en werkzaamheden direct na ontvangst te keuren en te controleren.

4. Bezwaren, gebreken of defecten met betrekking tot (niet direct zichtbare) gebreken moeten onmiddellijk schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk aan Just Garden worden gemeld. Onder onmiddellijk wordt verstaan uiterlijk binnen twee kalenderdagen, nadat u ze heeft ontdekt (of had kunnen ontdekken). Zonder deze melding worden de betreffende producten of werkzaamheden geacht te zijn geleverd c.q. uitgevoerd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Just Garden conform de overeenkomst heeft geleverd.

5. Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten of de uitgevoerde werkzaamheden niet aan de overeenkomst voldoen, zal Just Garden op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren. Wanneer de producten of werkzaamheden niet aan de overeenkomst voldoen maar dit komt doordat u in strijd met de instructies van Just Garden heeft gehandeld, dan worden de kosten van deze reparatie bij u in rekening gebracht.

6. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. Ook blijft u in dat geval gehouden om eventuele andere bestelde zaken en diensten af te nemen en te betalen.

7. U moet ervoor zorgen dat:
a. Just Garden op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht. De plaats(en) en toegang dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
b. Just Garden tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). U overlegt hierover met Just Garden als dat nodig is;
c. Wanneer ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, zorgt u ervoor dat die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Just Garden met zijn werkzaamheden begint, zodat Just Garden onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten. Indien dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
d. Just Garden binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien Just Garden de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
e. Just Garden tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen; 
f. De plaats(en) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
g. Just Garden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten komen voor uw rekening;
h. De plaats waar apparatuur, materialen e.d. van Just Garden opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook, niet zal kunnen plaatsvinden;
i. Voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval; 
j. Just Garden gebruik kan maken van in redelijkheid gewenste overige voorzieningen, waaronder een toilet, zonder dat hieraan voor Just Garden kosten zijn verbonden; indien geen toilet ter beschikking wordt gesteld, zijn de kosten voor een mobiel toilet voor uw rekening;

8. U staat Just Garden toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

9. Indien u niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, is Just Garden gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van u.

Artikel 5. Wat zijn de kosten van de producten en dienstverlening van Just Garden?
1. Alle kosten op de prijsopgave zijn inclusief btw. Andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland en gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.

2. Just Garden heeft het recht om in de contractperiode jaarlijks de prijs van onderhoudswerkzaamheden te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Just Garden met zich meebrengen. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Wij verzoeken u om dit aan ons te laten weten, zodat we de kostenstijging met u kunnen bespreken. Consumenten kunnen na dit overleg de overeenkomst binnen 8 dagen schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. Voor professionele partijen geldt deze opzegmogelijkheid na overleg alleen bij een prijsstijging van meer dan 10%.

3. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Just Garden haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

4. U aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kan worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/producten worden mondeling besproken en apart aan u in rekening gebracht.

Artikel 6. Hoe betaalt u voor de producten en dienstverlening van Just Garden?
1. Just Garden verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 14 dagen na de factuurdatum voldoen. 

2. U bent niet gerechtigd om betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op Just Garden.

3. Wanneer Just Garden in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.

4. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Just Garden betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

5. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Just Garden bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Just Garden de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

6. Just Garden heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen.

7. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Just Garden laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 7. Wanneer mag Just Garden de overeenkomst opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden?
1. In aanvulling op de wettelijke mogelijkheden tot opschorting en (gedeeltelijke) ontbinding, mag Just Garden de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, (gedeeltelijk) ontbinden wanneer:

a. U weigert betalingszekerheid te stellen;
b. Er sprake is van uw faillissement, (voorlopige) surceance van betaling is verleend aan u, uw ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd.

2. Als een van voornoemde omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim. Just Garden heeft dan tevens het recht om schadevergoeding van u te vorderen.

Artikel 8. Welke opzegtermijn geldt voor onderhoudscontracten?
1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd of voor een losse opdracht. 

2. De overeenkomst tot het verrichten van onderhoud die voor onbepaalde tijd wordt aangegaan kan te allen tijde worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen dient te worden.

Artikel 9. Wat zijn uw kosten bij annulering?
1. Als u de order annuleert, moet u de kosten die Just Garden hiervoor heeft gemaakt en de schade die zij daardoor lijdt tot een redelijk bedrag vergoeden. Just Garden behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen, indien de schade het redelijke bedrag overtreft. Het redelijk bedrag wordt berekend op basis van onderstaande staffel:
a. bij annulering tot 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 10% van de prijsopgave;
b. bij annulering langer dan 1 dag korter dan 8 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden: 20 % van de prijsopgave;
c. bij annulering 1 dag of korter voor de aanvang van de werkzaamheden: 30 % van de prijsopgave;

Op het moment dan de aanbetaling hoger is dan dit redelijke bedrag zal Just Garden de aanbetaling aanmerken als redelijk bedrag.

Artikel 10. Wat zijn de gevolgen van overmacht?
1. Wanneer er sprake is van overmacht mag Just Garden de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.

2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving, archeologische vondsten,

vervuilde grond en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Just Garden.

3. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Just Garden is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Just Garden geleverde producten blijven eigendom van Just Garden totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft.

2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren.

3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Just Garden zo snel mogelijk laten
weten.

4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, weerschade en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Just Garden hierom vraagt, mag Just Garden de polis van de verzekering inzien.

5. U bent verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Just Garden te bewaren.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten 
1. Alle stukken (adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen) die door Just Garden worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd om door u te worden gebruikt. Deze stukken mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Just Garden worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

2. Voorlopige ontwerpen, tekeningen en schetsen blijven eigendom van Just Garden. Het eigendomsrecht van deze stukken gaat pas over op u, op het moment dat u de overeengekomen vergoeding heeft betaald.

Artikel 13. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de (onderneming van) de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

3. Wanneer Just Garden verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG), is Just Garden verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Just Garden noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.

4. Just Garden verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.

5. Just Garden gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

6. Just Garden treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking.

7. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@justgarden.nl. Just Garden zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

8. Just Garden verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Just Garden uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan is Just Garden verantwoordelijk voor een rechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens.

Artikel 14. Garantie
1. Voor beplanting geldt een garantietermijn van 6 maanden na aanplant. 

2. Just Garden voert werkzaamheden uit ten aanzien van het tot stand brengen van een houtconstructie. Ten aanzien van (fouten in de) constructie geldt een garantietermijn van 3 jaar na plaatsing voor houtconstructies met grondcontact en 5 jaar voor houtconstructies zonder grondcontact. Voor wat betreft de kwaliteit van het hout, staat voorop dat hout een natuurproduct is waardoor veranderingen hieraan inherent zijn. Denk hierbij aan schimmelvorming, houtrot, ziektes en plagen, krom trekken, verkleuringen, splijten/scheuren van het hout of andere karaktereigenschappen van het hout als natuurproduct. De verwachte levensduur is een indicatie en kan door externe omstandigheden afwijken. De garantie op de kwaliteit van houtproducten beperkt zich daarom tot de garantie die de leverancier verleent.

3. Als u binnen de overeengekomen termijn een beroep doet op garantie, heeft Just Garden het recht om binnen een redelijke termijn nadat u aan Just Garden hebt laten weten dat er sprake is van een gebrek, het product te vervangen of te repareren, dan wel het ontbrekende alsnog te leveren. Just Garden kiest op welke wijze een klacht wordt verholpen. Als Just Garden binnen de termijn deugdelijk presteert, is de overeenkomst correct nagekomen en heeft u geen recht op schadevergoeding.

4. Garantie geldt niet wanneer er sprake is van overmacht.

5. Garantie wordt alleen gegeven als u aan al uw verplichtingen heeft voldaan. Iedere aanspraak op garantie vervalt, wanneer de door Just Garden geleverde producten door u onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt en/of de door Just Garden gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd. Ook geldt geen garantie als het gaat om normale slijtage.

6. Elk recht op garantie vervalt indien u niet voldoet aan het in artikel 4 van deze voorwaarden bepaalde.

7. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd.

Artikel 15. Wie is waarvoor aansprakelijk?
1. De totale aansprakelijkheid van Just Garden is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Just Garden gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Just Garden onder die verzekering draagt.

2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid. 

4. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.

5. U vrijwaart Just Garden voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

6. U bent aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Just Garden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij u heeft opgeslagen.

7. Houtconstructies zijn niet geschikt om te gebruiken als klim, schommel- of speeltoestel. Ook dient u regelmatig de houtconstructie te controleren (zowel in het voorjaar als in het najaar). Just Garden kan daarom in het bijzonder niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het klimmen op dit product, ander onoordeelkundig gebruik of nalaten van periodieke controle.

8. Just Garden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

9. Iedere aansprakelijkheid van Just Garden, alsook de rechtsvordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval door verloop van één jaar nadat u ter zake heeft geprotesteerd.

Artikel 16. Wijziging van deze voorwaarden
1. Just Garden kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.

2. Just Garden kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 17. Klachten en geschillen
1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Just Garden worden voorgelegd. 

2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Oost-Brabant. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan. 

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.